O nás

História

Zákonom číslo 229/91 Zb., ktorý hovorí o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku sa začali riešiť vlastnícke vzťahy na základe uvedeného zákona aj v obci Jakubovany. Začiatkom roka 1991 bola vytvorená pracovná skupina v zložení: Miroslav Jančuška, Tomáš Zaťko, Ján Repček, Ladislav Kuchárik, Vladimír Zaťko a ďalší občania, ktorí na základe pozemnoknižných protokolov lustrovali domnelých vlastníkov bývalého urbáru v našej obci. Vtedy sme si mysleli, že majetok urbáru Jakubovany a komposeserátu Hôra je vedený u vlastníkov na spoločných podieloch. Neskôr sme zistili, že tomu tak nebolo. Otázkou reštitučného konania v našej obci boli za štátny orgán, teda Lesný úrad v L. Mikuláši poverení pracovníci Ing. Košecký a Ing. Matejbus. V koordinácii s nimi a pracovníkom JRD Lipt. Ondrej, neskôr aj s pomocou Ing. Vladimíra Greššu sme pripravovali dokumenty pre vydanie spoločných nehnuteľností, a tiež pre založenie združenia vlastníkov bývalého spoločenstva urbarialistov.

Dňa 10.11.1997 sa v kultúrnom dome v Jakubovanoch uskutočnila ustanovujúca schôdza Združenia vlastníkov lesa a ostatného majetku bývalého urbariátu za účasti 176 vlastníkov. Na tejto ustanovujúcej schôdzi boli schválené stanovy združenia a bol zvolený výbor a predseda. Výbor bol zvolený v zložení: Adam Blcháč, Ing. Teodor Celenga, Ing. Da­niel Jančuš, Ing. Július Kuchárik, Ladislav Kuchárik, Vladimír Jančuška, Ján Repček, Tomáš Zaťko, Ing. Milan Zuzaniak a Ivan Kuchárik. Predsedom sa stal Ing. Daniel Jančuš. Hneď potom sa združenie registrovalo na Ministerstve vnútra SR.

Dňa 21.1.1992 bolo prevedené overenie stavu majetkových hraníc pozem­kov lesa za účasti zástupcov TANAP-u – štátnych lesov a za Združenie vlastní­kov boli prítomní Ing. Daniel Jančuš a Miroslav Jančuška. TANAP neskôr rozhodnu­tím zo dňa 11.2.1992 vydal nehnuteľnosti. Fyzické odovzdanie lesných pozemkov sa uskutočnilo 30.6.1992 za účasti predsedu Združenia vlastníkov lesa. Združenie v tejto dobe hospodárilo len na vydaných lesných pozemkoch, prevažne z nájmu od TANAP-u, pretože poľnohospodárska pôda ešte nebola vydaná. Aj napriek tomu združenie začalo prevádzkovať vlastný salaš s bačom Vladimírom Blcháčom. Salaš fungoval niekoľko rokov na lokalite Brište a Predúvratie. Keďže združenie naň nedostávalo žiadne dotácie, prevádzka salaša nebola ekonomicky rentabilná a aj na tlak od miestneho JRD, najmä čo sa týka pasienkov, združenie prevádzku zrušilo.

Keďže boli vylustrovaní skutoční aj domnelí vlastníci a ich podiely na spoločných nehnuteľnostiach, výbor Združenia sa rozhodol založiť pozem­kové spoločenstvo s právnou subjektivitou v zmysle príslušného zákona. Takéto Pozemkové spoločenstvo vzniklo dňa 26.6.1991. Na valnom zhromaždení bola schválená spoločenská zmluva a nové stanovy.

Pozemkové spoločenstvo Jakubovany malo teda hospodáriť na nehnuteľnostiach v k. ú. Jakubovany, zapísaných v pozemnoknižných vložkách č.: 49, 51, 61, 74, 86, 87, 88, 89, 169,  229, 272, 273, 274, 275, 276, 317, 320 a 340. V katastrálnom území obce Jamník to boli vložky č. 164, 389 a 550.Vyňať sa z nich mali nehnuteľnosti, ktoré boli v intraviláne. Hospodárenie sa malo teda zabezpečovať spolu na výmere okolo 425 ha pasienkov, lesa a lúk. Pri tom treba povedať, že niektoré nehnuteľnosti boli ešte v katastri zapísané na bývalých užívate­ľov akými boli štátne lesy, poľnohospodárske družstvo, semenársky podnik a podobne.

Výbor pozemkového spoločenstva bol zvolený v zložení: Tomáš Zaťko, Miroslav Jančuška, Ivan Kuchárik, Ing. Daniel Jančuš, Ladislav Kuchárik, Ján Repček, Ing. Július Kuchárik, Jaroslav Zaťko a Ľubomír Hrča. Za predsedu bol zvolený Adam Blcháč. Dozorná rada bola v zložení Zdeněk Kuchárik, Jozef Celenga a Bohuslav Jančuška. Predseda bol Zdeněk Kuchárik.

Pozemkové spoločenstvo správnou subjektivitou bolo do registra zapísané dňa 24.7.1997 a zároveň bolo vymazané z registra ako Združenie vlastníkov lesa a ostatného majetku bývalého urbariátu v Jakubovanoch. Počet podielnikov bol 235. Treba dodať, že ešte v roku 1995 bola uzatvorená dohoda o vydaní nehnuteľností, ktoré boli v zmysle zákona č. 81/1949 Zb. vo vlastníctve JRD, neskôr Poľnohospodárskeho družstva v Liptovskom Ondreji. Pozemkové spoločen­stvo malo príjem, predovšetkým z nájmu nehnuteľností, ťažby dreva, neskôr aj z dotácií. Po veternej kalamite v roku 1999 bolo úplne zničených cca 10 ha lesa. Toto územie muselo spoločenstvo vyťažiť, vyčistiť a znovu na ňom vysadiť sadenice stromov. Išlo hlavne o lokality, Zveriak, a Revír. Potom začalo pozemkové spoločenstvo aj vyplá­cať financie za podiely jednotlivým členom spoločenstva. Bol prijatý aj lesohospodársky plán na obdobie 10 rokov, ktorý určoval hranice (kvoty) ťažby a lokality, kde sa malo ťažiť počas jednotlivých rokov. V nasledujúcom období bola uskutočňovaná len ťažba kalamity, pretože skoro každý rok v menšej, či väčšej miere boli niektoré porasty buď napadnuté kôrovcom, alebo polámané a vyvrátené vetrom, či snehom. Naposledy bola veterná kalamita v roku 2013, ktorá postihla skoro celú Studenú dolinu, časť Brišného, Húskovskú, Potôčky a ďalšie lokality.

V roku 1999 prebehol v obci tzv. ROEP (Register obnovenej evidencie parciel). Tento akt obnovy eviden­cie pozemkov nám v konečnom dôsledku narobil najmä na nehnuteľnostiach v k. ú. Jamník veľké problémy. Nielenže ubrala z výmery pozemkov, ale aj pozamie­ňala pozemky s urbárom Pribylina. Pre lepšiu orientáciu v teréne dalo spoločenstvo zamerať a okopcovať hranice jednotlivých pozemkov – hlavne tých s väčšou výmerou. K hraniciam pozemkov mali výhrady len predstavitelia pozemkových spoločenstiev z Pribyliny, a to v Brišnom. Táto lokalita bola už 2 krát zameraná a ku dohode nedošlo dodnes. Je to tiež dôsledok ROEP-u, kde boli výmery určované za stolom a nie priamo v teréne.

Toto je teda krátky prierez vzniku a činnosti nášho pozemkového spoločenstva. Na záver by som chcel poďako­vať všetkým, ktorí sa aktívne zaslúžili o vznik a dobré hospodárenie pozemkového spoločenstva Jakubovany.

Ján Repček
predseda pozemkového spoločenstva