Informácia o protiprávnych výkupoch pozemkov v národných parkoch.

Vážení podielnici Pozemkového spoločenstva  Jakubovany.

  V uplynulých dňoch ste mnohí z Vás obdržali nepodpísaný  list s ponukou Ministerstva životného prostredia na odpredaj súkromných pozemkov v národných parkoch s odôvodnením, že štát dokáže lepšie zabezpečiť ochranu prírody ako reálni vlastníci. V našom prípade ide o pozemky , nachádzajúce sa v Tatranskom národnom parku. Na „obnovu“ štátneho vlastníctva chce MŽP z Plánu obnovy a zvyšovaniu odolnosti použiť 65 mil. eur, teda peniaze nás všetkých daňových poplatníkov, ktoré by mali byť použité na skutočnú obnovu lesov poškodených kalamitami a zvyšovanie ich odolnosti v rýchlo sa meniacej klíme.

         Aj keby sme prehliadli nezmyselnosť a nesystémovosť tohto projektu, dovoľujeme si Vás upozorniť na protiprávnosť  takéhoto konania. Ak ide o parcely, ktoré sú zaradené do spoločnej nehnuteľnosti,  Zákon  č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (§9)  a ani naša Zmluva o pozemkovom spoločenstve neumožňujú vlastníkovi prevádzať spoluvlastnícky podiel v spoločnej nehnuteľnosti na tretiu osobu bez toho, aby to najskôr ponúkol ostatným spoluvlastníkom. Nič na tom nemení ani predkupné právo štátu pre prevode pozemkov v NP, obsiahnuté v novele zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (§63), predkupné právo štátu nemá v tomto prípade prednosť pred predkupným právom spoluvlastníka!

                  Máme za to, že v tomto prípade MŽP koná v rozpore so zákonom, pretože MŽP nie je podielnikom Pozemkového spoločenstva Jakubovany. Slovenský pozemkový fond (SPF) je len správcom majetku nezistených vlastníkov. Doporučujeme všetkým našim spoluvlastníkom, aby túto „ponuku“ ignorovali, pretože je nesystémová, protiprávna, zmätočná a aj nevykonateľná.

Každý zámer predaja  konzultujte s pozemkovým spoločenstvom, kde Vám všetko vysvetlíme a poradíme na tel. č.  0905 551 007, 0903 171 341.

V Jakubovanoch 11.8.2023                                                                                                             Ján Repček, predseda PS Jakubovany