Pozvánka na Zhromaždenie PS Jakubovany

Výbor Pozemkového spoločenstva Jakubovany na základe čl. IV, ods. 2 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zvoláva riadne Zhromaždenie vlastníkov Pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa:

04. mája 2024 /Sobota/ o 11:00 hodine v kultúrnom dome Jakubovany

Prezentácia účastníkov od 10,00 do 11,00 hodiny
Otvorenie, schválenie programu rokovania
Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Správa mandátovej komisie
Správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie
Správa o lesníckej činnosti
Správa o hospodárení za rok 2023 a návrhu na rozdelenia zisku a rozpočtu na rok 2024
Správa dozornej rady
Diskusia
Návrh na uznesenie a jeho schválenie
Záver

Ján Repček v.r   predseda výboru PS Jakubovany

V prípade Vašej neúčasti, je potrebné splnomocniť zástupcu, ktorý Vás bude zastupovať na rokovaní, aby bolo zhromaždenie uznášania schopné a boli prerokované a schválené potrebné dokumenty. Zástupca pri prezentácii sa musí preukázať pozvánkou, ktorej súčasťou je splnomocnenie na druhej strane pozvánky, ktoré je potrebné vyplniť a poslať na adresu PS v priloženej obálke..