Zápisnica zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Jakubovany dňa 4.5.2024


Výbor Pozemkového spoločenstva Jakubovany na základe článku IV. bod 2 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zvolal Zhromaždenie podielnikov PS Jakubovany prezenčnou formou v termíne 4.5.2024 v kultúrnom dome Jakubovany s týmto programom:

 1. Prezentácia účastníkov od 10,00 do 11,00 hodiny.
 2. Otvorenie, schválenie programu rokovania
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie
 6. Správa o lesníckej činnosti
 7. Správa o hospodárení za rok 2023 a návrhu na rozdelenia zisku a rozpočtu na rok 2024
 8. Správa dozornej rady
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
 11. Záver
  Bod 1
  Prezentáciu zúčastnených podielnikov, kontrolu a sčítanie počtu hlasov na splnomocneniach vykonali Otto Stupka, Ing. Jana Porubänová a Lukáš Kuchárik. Prítomným členom a splnomocneným osobám boli odovzdané hlasovacie lístky s počtom hlasov, publikácia
  o histórii obce a urbáru a malé občerstvenie.
  Bod 2
  Rokovanie otvoril a viedol člen výboru Milan Porubän.
  Program bol schválený bez pripomienok.
  Bod 3
  Zhromaždenie bez pripomienok schválilo :
 • mandátovú komisiu v zložení: Otto Stupka – predseda, Ing. Marián Hrča a Ing. Jana Porubänová
 • návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Marián Jančuška, Ing. Dalibor Žiaran, Lukáš Kuchárik
 • zapisovateľku Ing. Janu Porubänovú
 • overovateľov zápisnice v zložení: JUDr. Marián Jančuška, Ing. Daniel Jančuš st.
  Bod 4
  Valné zhromaždenie zobralo na vedomie správu mandátovej komisie s týmto výsledkom:
  Pozemkové spoločenstvo Jakubovany má 325 známych žijúcich vlastníkov s celkovým počtom 2136 hlasov.
  Počet hlasov v nadpolovičnej väčšine potrebných na hlasovanie je 1069. Na zhromaždení bolo prítomných 26 členov s počtom hlasov 438. Písomné splnomocnenie na zastupovanie poslalo 103 členov s počtom hlasov 743. Podľa podpisov v prezenčnej listine a platných
  splnomocnení mandátová komisia potvrdila, že zhromaždenia sa zúčastnilo 129 vlastníkov s celkovým počtom hlasov 1181, čo je 55,29%. Komisia potvrdila, že Zhromaždenie PS v Jakubovanoch, konané dňa 4.5.2024 je podľa § 14 odst. 7 zákona 97/2013 o PS vo všetkých bodoch programu uznášania schopné.
  Bod 5-8
  Valné zhromaždenie zobralo na vedomie:
 1. Správu o činnosti výboru za rok 2023 PS Jakubovany, prednesenú predsedom PS Jánom Repčekom.
 2. Správu o lesníckej činnosti PS Jakubovany za rok 2023, prednesenú odborným lesným hospodárom Ing. Miroslavom Antoškom.
 3. Správu o finančnom hospodárení PS Jakubovany za rok 2023, prednesenú účtovníčkou PS Ing. Janou Porubänovou.
 4. Správu Dozornej rady, prednesenú predsedom Ottom Stupkom.
  Za: 1181 hlasov
  Proti: 0
  Zdržal sa: 0
  Bod 9
  Diskusia:
 • zástupca starostu ing. Marián Hrča, ktorý prečítal list od starostu obce Ing. Milana Zuzaniaka, kde ocenil spoluprácu obce s PS.
 • Ing. Daniel Jančuš žiadal do rozpočtu doplniť predpokladanú daň z príjmov, opýtal sa na možnosti spoplatnenia vjazdu na urbárske pozemky.
 • Ing. Marián Hrča informoval, že prístupové cesty do Studenej doliny vedú z časti aj cez súkromné pozemky.
 • Ján Repček zdôraznil, že Výbor bude do budúcna hľadať možnosti riešenia spoplatnenia, prípadne zamedzenia vstupu na pozemky PS.
 • Ing. Ján Blcháč žiadal vysvetlenie, aké položky sú zahrnuté z čerpania rezervy v roku 2023 a ako je plánované čerpanie zákonnej rezervy do roku 2029.
 • Ing. Stanislav Žiaran navrhol zalesniť E KN parcelu č.192 poniže chaty Jahoda, ktorá je vedená ako TTP a je nepoužiteľná na obhospodarovanie. Žiadal vysvetlenie, kto a ako určuje cenu predávaného vyťaženého dreva. Upozornil, že chatári pokosenú trávu nechávajú v blízkosti chát.
 • Milan Porubän informoval, že drevo predávame na koreni a cena sa odvíja od aktuálneho dopytu na trhu, ktorú určuje odberateľ. Odporučil informovať majiteľov chát, aby pokosenú trávu okolo chát a orezané konáre uskladnili na obecné kompostovisko.
 • Ing. Miroslav Antoška informoval o pripravovanej zonácii TANAPu.
 • Zuzana Kucháriková sa pýtala, koľko sa platí za zber haluziny po ťažbe. Platba je 10 eur+DPH.
 • Po zodpovedaní otázok a pripomienok členovia súhlasili s ukončením diskusie.
  Bod 10
  Valné zhromaždenie schválilo:
 1. Účtovnú závierku za rok 2023 a disponibilný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 18 133 eur. Za: 1181 hlasov
  Proti: 0
  Zdržal sa: 0
 2. Vyplatiť podiely za rok 2023 vo výške 3 eurá za 1 hlas a zostatok zo zisku zaúčtovať na nerozdelený zisk. Za: 1181 hlasov
  Proti: 0
  Zdržal sa: 0
 3. Zámery lesníckej činnosti a návrh rozpočtu PS na rok 2024. Za: 1181 hlasov
  Proti: 0
  Zdržal sa: 0
 4. Použite finančných prostriedkov PS v sume do 70 000 Eur na obstaranie vkladového účtu z výpovednou lehotou, alebo termínovaného vkladu, za účelom kapitálového zhodnotenia.
  Za: 1181 hlasov
  Proti: 0
  Zdržal sa: 0 Bod 11 Milan Porubän sa poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie.
  Overovatelia zápisnice:
  JUDr. Marián Jančuška
  Ing. Daniel Jančuš st.