Oznam pre žiadateľov o výrub stromov na pozemkoch vo vlastníctve PS Jakubovany

Oznamujeme žiadateľom o výrub stromov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve PS Jakubovany, aby postupovali v zmysle zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=31&odbor=10&sekcia=dokumenty-na-stiahnutie#popis