Zápisnica z korešpondenčného hlasovania členov Pozemkového spoločenstva Jakubovany zo dňa 5.5.2023

Výbor Pozemkového spoločenstva Jakubovany na základe Zmluvy o pozemkovom spoločenstve podľa článku IV. bod 6, rozhodol o zvolaní Zhromaždenia PS Jakubovany formou korešpondenčného hlasovania v termíne do  5.5.2023 bez osobnej účasti členov s týmto programom:

  1. Správa o činnosti výboru PS za rok  2022
  2. Informatívna správa lesného hospodára za rok 2022
  3. Správa o finančnom hospodárení a rozdelení zisku
  4. Správa dozornej rady za rok 2022
  5. Schválenie uznesenia

Členom Pozemkového spoločenstva boli zaslané nasledovné písomné materiály:

Správa o činnosti výboru PS za rok  2022 Informatívna správa lesného hospodára za rok 2022 Správa o finančnom hospodárení a rozdelení zisku Správa dozornej rady za rok 2022 Hlasovací lístok a obálka .

Dňa 12.5.2023 Komisia pre sčítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania v zložení : : Ján Repček, JUDr. Marián Jančuška, Ing. Marián Hrča, Milan Porubän, Ing. Dalibor Žiaran, Otto Stupka, Lukáš Kuchárik, Ing. Daniel Jančuš st. a Ing. Jana Porubänová vykonala vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania . Celkom bolo spätne doručených 162 hlasovacích lístkov z celkového počtu 259 odoslaných obálok členom PS. Po sčítaní výsledkov hlasovania z hlasovacích lístkov Komisia pre sčítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania konštatuje, že všetky body uznesenia boli schválené.

Počet všetkých hlasov známych žijúcich podielnikov:  2101 Počet odovzdaných hlasov:  1539      Počet odovzdaných platných hlasov:  1539 Účasť na korešpodenčnom hlasovaní: 73,25 %

Uznesenie č.1/2023

Zhromaždenie pozemkového spoločenstva schvaľuje ročnú závierku PS Jakubovany za rok 2022.
Za: 1525 Proti: 11 Zdržal sa: 3

Uznesenie č.2/2023

Zhromaždenie pozemkového spoločenstva schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2022.
Za: 1525 Proti: 11 Zdržal sa: 3

Uznesenie č.3/2023

Zhromaždenie pozemkového spoločenstva schvaľuje návrh rozpočtu PS Jakubovany na rok 2023.
Za: 1525 Proti: 11 Zdržal sa: 3

Uznesenie č.4/2023

Zhromaždenie pozemkového spoločenstva schvaľuje komisiu na vyhodnotenie výsledkov korešpondenčného hlasovania v zložení: Ján Repček, JUDr. Marián Jančuška, Ing. Marián Hrča, Milan Porubän, Ing. Dalibor Žiaran, Otto Stupka, Lukáš Kuchárik, Ing. Daniel Jančuš st. a Ing.Jana Porubänová.
Za: 1512 Proti: 19 Zdržal sa: 8

Všetky hlasovacie lístky sú v zapečatených obálkach uložené v archíve PS.

V Jakubovanoch 12.5.2023

Ján Repček
JUDr. Marián Jančuška
Ing. Marián Hrča
Milan Porubän
Ing. Dalibor Žiaran
Otto Stupka
Lukáš Kuchárik
Ing. Daniel Jančuš st.
Ing. Jana Porubänová.